Klachtenregeling

Studenten van Kraaybeekerhof mogen erop rekenen dat de gemaakte afspraken worden nagekomen. Als je vindt dat de gemaakte afspraken niet worden nagekomen, de bejegening niet correct is, of er op een andere manier ontevredenheid ontstaat, neem dan allereerst contact op met de studieleiding.

Mocht dit niet leiden tot een bevredigende oplossing dan kan je een verbetervoorstel of klacht indienen. Stuur in dat geval een e-mail naar Harjo Walvis. Harjo is bestuurslid van Stichting Kraaybeekerhof. Een klacht wordt altijd vertrouwelijk behandeld. Als klager ontvang je uiterlijk binnen 4 weken bericht over de manier waarop de klacht wordt afgehandeld. Dit kan een inhoudelijke reactie op de klacht zijn, maar het kan ook voorkomen dat nader onderzoek noodzakelijk is. In dat geval ontvang je hierover bericht en krijg je een indicatie van de verwachte termijn van afronding van het onderzoek. Van de beoordeling van de klacht word je schriftelijk op de hoogte gesteld.

Mocht je het vervolgens niet eens zijn met de beslissing dan kan je vier weken na ontvangst van de inhoudelijke reactie bezwaar aantekenen bij onze externe klachtenfunctionaris Ron Henkes door hem een mail te sturen. Ron Henkes is beëdigd mediator.

Mocht er na bemiddeling geen overeenstemming zijn bereikt, dan wordt een externe klachtencommissie ingesteld. Deze klachtencommissie bestaat uit één persoon namens de klager, één persoon namens Kraaybeekerhof Academie en een onafhankelijke voorzitter die namens de partijen wordt aangewezen. Het oordeel van de onafhankelijke klachtencommissie is voor Kraaybeekerhof bindend.

Klachten en de wijze van afhandeling worden geregistreerd en voor de duur van 2 jaar na afhandeling bewaard.